Image

درمان کمردرد در افراد مسن

4 اردیبهشت, 1400

 

درمان کمردرد در افراد مسن

سرما درمانی یک روش فیزیوتراپی است که برای درمان کمردرد در افراد مسن استفاده می شود.

در مطالعه ای که در سال 2015 انجام شده است تعداد 69 خانم مسن از سن 65 تا 70 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مورد آزمایش بطور اتفاقی به سه گروه تقسیم شده اند. هر سه گروه 2 هفته مورد مطالعه قرار گرفته اند. 22نفر کرایوتراپی کل بدن انجام دادند، 23 نفر حرکت درمانی کرده اند و 24نفر هم کرایو تراپی کل بدن و هم حرکت درمانی انجام داده اند. 25 نفر هم هیچ تراپی انجام نداده اند. نتاایج نشان می دهد که غلظت گلبول های قرمز در گروهی که هم از حرکت درمانی و هم از کرایو تراپی استفاده کرده اند کاهش یافته.

البته به دلیل احتمال وقوع مشکلات پرفیوژن استفاده از کرایو تراپی باید با احتیاط انجام شود.