Image

تاثیر کرایوتراپی در ریکاوری

14 فروردین, 1400

تاثیر کرایوتراپی در ریکاوری

مطالعات زیادی اانجام شده است که بر اساس آن ها دستگاه کرایوتراپی کل بدن (دمای -110 تا -190) در ریکاوری بعد از آسیب دیدگی در ورزش تاثیر مثبت دارد.

استفاده از دستگاه کرایوتراپی کل بدن باعث کاهش التهاب، ریکاوری آسیب های عضلانی و کاهش درد در هنگام انقباض عضلات میشود.